مشاوران

از آنجایی که سیاست شرکت مبنی بر ایجاد یک مقصد گردشگری در کلاس جهانی است، از ابتدای امر از بهترین مشاوران داخلی و خارجی استفاده شده است. از جمله این مشاوران:

شرکت Ramboll دانمارک که مشاور مهندسی شهربازی و زیرساخت کل پروژه را بر عهده داشته است.

شرکت JC Williams که خدمات مشاوره ای مجتمع تجاری را انجام داده اند.

شرکت Aurecon در آفریقای جنوبی که مشاور مهندسی و ساخت مجتمع تجاری را بر عهده داشته اند.

شرکت Woods Bagot استرالیا که مشاوره طراحی مجتمع تجاری را انجام داده اند.

شرکت Forrec کانادا که طراحی مستر پلن کلی زمین پروژه را انجام داده است.